You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка канцерогенної небезпеки азбестоцементного виробництва України

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Варивончик Д. В.

Оцінка канцерогенної небезпеки азбестоцементного виробництва України

ДУ «Інститут медицини праці НАМН Україна», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS 

 

Працівники азбестоцементного виробництва (АЦП) піддаються на робочому місці експозиції не менш як двох виробничих канцерогенних агентів І групи (за класифікацією IARC) — виробничим пилом, що містить хризотило- вий азбест і кристалічний кремній діоксид (кварц). 17-річним епідеміологічним дослідженням встановлено, що стандартизовані статевовікові показники загальної онкологічної захворюваності та злоякісних новоутворень (ЗН) в органах-мішенях для хризотилового азбесту серед працівників АЦП не перевищують популяційних рівнів. «Достатній» ступінь епідеміологічної доказовості, за критеріями IARC, мають такі стандартизовані статевовікові показники захворюваності серед працівників-чоловіків: високі рівні захворюваності — лімфомою Ходжкіна (25,8 разу в порівнянні з популяційним рівнем); низькі — на рак передміхурової залози (у 8,9 разу). Результати епідеміологічного дослідження «випадок — контроль» показали, що в залежності від експозиції азбестом працівників АЦП відношення шансів (OR) виникнення всіх ЗН найбільше для працюючих на складі (5,95) і в ремонтній службі (1,39) (р < 0,01), а також серед професійних груп — підсобний робітник (2,94), слюсар-ремонтник (2,93), дозувальник (2,88) (р < 0,01); виникнення ЗН в органах-мішенях достовірно підвищено лише для раку гортані (5,02) (р < 0,01). Індивідуальний канцерогенний ризик хризотилового азбесту й кристалічного кремнію діоксиду для працівників основних професій АЦП (при стажі 35 років) знаходиться на рівні «прийнятного» для професійної експозиції (ICR = 10-4—10—3), а популяційний канцерогенний ризик виникнення ЗН в органах-мішенях становить 0,34 випадки за 35 років (1,34 на 100 тис. експонованих на рік), і формується за рахунок хризотилового азбесту на 32,3 %, кристалічного кремнію діоксиду на 67,7 %. Для поліпшення контролю та управління канцерогенними ризиками на АЦП запропоновано рекомендації.

Ключові слова: азбест, азбестоцементне виробництво, рак, канцерогенний ризик

Література

  1. Кундієв Ю. І. Професійний рак: епідеміологія та профілактика / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Д. В. Вари- вончик.- К.: Наукова думка, 2008.- 336 с.
  2. Лубянова И. П. Проблема асбестообусловленных заболеваний в Украине / И. П. Лубянова, А. В. Басанец, Т. А. Остапенко [и др.] // Вісник морської медицини.- 2007.- № 2-3.- С. 45-50.
  3. Нагорная А. М. Онкологическая заболеваемость работников асбестоцементных производств / А. М. Нагорная, Ю. И. Кундиев, Д. В. Варивончик [и др.] // Медицина труда и промышленная экология.- 2008.- № 3.- С. 27-33.
  4. Чернюк В. И. Возможно ли безопасное использование хризотилового асбеста? Опыт Украины / В. И. Чернюк, Т. К. Кучерук, И. П. Лубянова [и др.].- К.: Авицена, 2008.- 36 с.
  5. Asbestos (chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite, and anthophyllite) / In: A Review of Human Carcinogens: Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts // IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans.- 2012.- V. 100 C.- Доступ на сайте: http:// monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/ mono100C-11.pdf.
  6. Asbestos / UA EPA.- Доступ на сайте: http://www. epa.gov/iris/subst/0371.htm.
  7. Dodie Fikfak M. The amphibole hypothesis - a nested case-control study of lung cancer and exposure to chrysotile and amphiboles / M. Dodie Fikfak // Arh. Hig. Rada.Toksikol.- 2003.- № 54.- P. 169-176.
  8. Goldsmith D. F. Comparative cancer potency for silica from extrapolations of human and animal findings / D. F. Goldsmith, R. P. Ruble, C. O. Klein // Scand. J. Work. Environ. Health.- 1995.- V. 21, Suppl. 2.- P. 104-107.
  9. Hodgson J. T The quantitative risks of mesothelioma and lung cancer in relation to asbestos exposure / J. T Hodgson, A. Darnton // Ann. Occup. Hyg.- 2000.- V. 44, № 8.- P 565-601.