You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Застосування хімічних засобів у сучасних інтегрованих системах захисту овочевих культур як медико-екологічна проблема

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Пельо І. М.

Застосування хімічних засобів у сучасних інтегрованих системах захисту овочевих культур як медико-екологічна проблема

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел літератури показав, що кількість і асортимент пестицидів, які застосовуються в сільському господарстві, зокрема, в овочівництві, щорічно зростають.

Мета дослідження. Вивчення та узагальнення даних світової й вітчизняної літератури стосовно застосування хімічних засобів у сучасних інтегрованих системах захисту овочевих культур.

Матеріали та методи дослідження. Аналітичний огляд наукових публікацій виконано з використанням рефератив­ної бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, даних US EPA, FAO/WHO, SANCO, EFSA, електронних ресурсів Extoxnet, Fluoridealert. Проведено аналіз Переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, за останні 10 років.

Результати дослідження. Однією із причин необхідності збільшення норм витрат препаратів і кратності обробок сільськогосподарських культур є розвиток резистентності патогенів до дії пестицидів та зниження їхньої ефективності. Порівняльний аналіз «Переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» в останнє десятиріччя показав, що за цей період кількість пестицидів зросла майже в чотири рази, переважно за рахунок гербіцидів і протруювачів насіннєвого матеріалу. Найбільш значуще розширився асортимент комбінованих препаратів і бакових сумішей пестицидів як одно-, так і багатоцільового призначення. Встановлено, що темпи зростання кількості пестицидів з роками збільшуються. Якщо в 2002—2006 роках щорічна кількість пестицидів збільшувалася на 36—37 препаратів, то в 2007—2012 роках — на 149. За таких умов існує небезпека забруднення хімічними засобами захисту рослин навколишнього середовища і, як результат, вірогідність шкідливого впливу на здоров’я людини.

Висновки. Результати багаторічних досліджень, проведених як в Україні, так і в ряді розвинутих країн світу, та натурних спостережень підтверджують зростання негативного впливу на здоров’я осіб, які мають професійний контакт з цими хімічними сполуками, або мешкають на забруднених ними територіях. Доведений вплив на нервову, серцево-судинну системи, паренхіматозні органи, морфологічний склад крові, процеси перекисного окиснення ліпідів. Наявні дані щодо мутагенної, канцерогенної дії пестицидів, впливу на репродуктивну систему, ембріональний розвиток, алергічні захворювання тощо.

Ключові слова: хімікати, пестициди, овочівництво, стан довкілля, захворювання хімічної етіології

Література

 1. Корнієнко С. І. Концептуальні напрями розвитку українського овочівництва / С. І. Корнієнко, О. М. Мо­гильна, В. П. Рудь // Овочівництво України. Наукове забезпечення і резерви збільшення виробництва товарної продукції та насіння : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Харків, 2012. - 3-5.
 2. Лапа О. М. Екологічно безпечні інтенсивні технології вирощування та захисту овочевих культур / Лапа О. М., Дрозда В. Ф., Пшець Н. В. - К. : «Колобіг», 2006. - 183 с.
 3. Проданчук М. Г. Методологічні та методичні підходи до оперативної екологічної оцінки асорти­менту обсягів застосування пестицидів у сільському господарстві України / М. Г Проданчук, В. І. Великий, Ю. А. Кучак // Довкілля та здоров'я. - 2001. - № 4. - С. 49-52.
 4. Кундиев Ю. И. Химическая опасность в Украине и меры по ее предупрежедению / Ю. И. Кундиев, И. М. Трахтенберг // Журнал АМН України. - 2004.
 5. Кухар В. П. Проблеми України - перехід до стало­го розвитку (точка зору екотоксиколога) / В. П. Кухар // Современные проблемы токсикологии. - 1998. - № 3. - С. 4-11.
 6. Трахтенберг И. М. Приоритетные аспекты проб­лем медицинской экологии в Украине (взгляд токси­колога) / И. М.Трахтенберг // Современные пробле­мы токсикологии. - 1998. - № 1. - С. 5-8.
 7. Корнацький В. М. Вплив екологічних факторів та профілактики серцево-судинних захворювань на тривалість життя в регіонах України / В. М. Кор- нацький, О. Ю. Кулик // Современные проблемы токсикологии. - 2000. - № 5. - С. 43-45.
 8. Черных А. М. Угрозы здоровью человека при использовании пестицидов (обзор) / А. М. Черных // Гигиена и санитария. - 2003. - № 5. - С. 25-29.
 9. Щелкунов Л. Ф. Рост заболеваемости населения как отражение экологогигиенических проблем / Л. Ф. Щелкунов, В. Н. Корзун // Современные про­блемы токсикологии. - 2005. - № 2. - С. 25-30.
 10. Кіцула Л. М. Вплив навколишнього середовища на здоров'я населення / Л. М. Кіцула // Гігієна насе­лених місць. - Київ, 2006. - Вип. 48. - С. 453-460.
 11. Соколова М. П. Професійна захворюваність у сільському господарстві / М. П. Соколова // Матеріали XV з'їзду гігієністів України «Гігієнічна наука та прак­тика: сучасні реалії» 20-21 вересня 2012 р. - Львів, 2012. - С. 115-116.
 12. Каган Ю. С. Общая токсикология пестицидов / Каган Ю. С. - К. : Здоровье, 1981. - 174 с.
 13. Краснюк Е. П. Актуальные вопросы профессио­нальной патологии и медицинское обслуживание работников сельского хазяйства / Е. П. Краснюк // Гигиена труда. - К., 1991. - Вып. 27. - С. 83-88.
 14. Ткачишин В. С. Інтоксикація фосфорорга­нічними сполуками / В. С. Ткачишин // Острые неот­ложные состояния в практике врача. - 2007. - № 5. - С. 46-49.
 15. Серединська Н. М. Токсикодинаміка антихолі- нестеразних речовин та роль холінергічної системи в опосередкуванні кардіотоксичної дії ФОС (огляд літератури та дані власних досліджень) / Н. М. Сере- динська // Современные проблемы токсикологии. - 2010. - № 2-3. - С. 5-12.
 16. Tonder J. E. Agonist at the nicotinic autylcholine receptors: structure - activity relationship and molecular / J. E. Tonder // Curr Med. Chem. - 2002. - № 8. - Р. 651-674.
 17. Organophosphorus pesticides marked by inhibit the activities of natural killer, cyclotoxic T lymphocyte and lymphokine activated killer: A proposed inhibiting mechanism via granzyme inhibition / Q. Li, H. Takahashi, K. Takeda [et al.] // Toxicology. - 2002. - V. 172. - № 3. - P. 181-190.
 18. Сасинович Л. М. Сравнительное гепатотокси- ческое действие хлорорганических и фосфороргани­ческих соединений / Л. М. Сасинович // Гигиена применения пестицидов: материалы V Всесоюзной научной конференции. - Киев, 1975. - С. 67-74.
 19. Ткачишин В. С. Інтоксикація хлорорганічними сполуками / В. С. Ткачишин // Острые неотложные состояния в практике врача. - 2008. - № 2. - С. 32-35.
 20. Иванов А. В. Состояние здоровья населения на территориях интенсивного применения пестицидов / А. В. Иванов, В. В. Васильев // Гигиена и санита­рия. - 2005. - № 2. - С. 24-27.
 21. Антонович Е. А. Токсичность меди и её соедине­ний (Обзор литературы) / Е. А. Антонович, А. Е. Под- рушняк, Т. А. Шуцкая / / Современные проблемы токсикологии. - 1999. - № 3. - С. 4-13.
 22. Справочник по пестицидам. Гигиена примене­ния и токсикология / Под ред. А. В. Павлова. - К. : Урожай, 1986. - 432 с.
 23. Вредные вещества в промышленности: Справочник для химиков, инженеров и врачей: В 3 томах / Под ред. Н. В. Лазарева, Э. Н. Левиной. - Л. : Химия, 1977. - Т 3. - 608 с.
 24. Anemia in men occupationally exposed to low levels of copper / V. N. Finelly, P. Boscolo [et al.] // Heavy metals in the environment. - 1981. - P. 475-478.
 25. Кундієв Ю. І. Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі / Ю. І. Кун­дієв, А. М. Нагорна, Л. О. Добровольський // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2009. - № 2. - С. 3-11.
 26. Кундиев Ю. И. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ / Ю. И. Кун- диев, А. М. Нагорная. - К. : Авицена, 2007. - 396 с.
 27. Клинические проявления, лечение и отдален­ные последствия острых отравлений синтетически­ми пиретроидами / Г. М. Балан, С. К. Иванов, И. В. Юрченко [ и др.] // Современные проблемы ток­сикологии. - 2004. - № 2. - С. 39-43.
 28. Aldridge W. N. Toxicology of pyrethroids / W. N. Ald­ridge // Pestic. Chem: Hum. Welfare and Environ. Proc.: 5th Intern Congr - Kioto 29 Aug. - 4 Sept., 1982. - № 3. - Р 485-490.
 29. Пилипчук Л. Я. Показатели свободнорадикаль­ного окисления у лиц, контактирующих с синтетиче­скими пиретроидами / Л. Я. Пилипчук, Н. И. Якуба // Врачебное дело. - 1991. - № 7. - С. 69-71.
 30. Сасинович Л. М. Гепатотоксическое действие пиретроидов / Л. М. Сасинович, Т. Н. Паньшина, О. В. Ходоско // Гигиена применения, токсикология пестицидов и полимерных материалов : сб. науч. тру­дов. - К. : ВНИИГИНТОКС, 1986. - Вып. 16. - С. 74-77.
 31. Пилипчук Л. Р. Клинические проявления остро­го отравления цимбушем / Л. Р. Пилипчук // Врачебное дело. - 1991. - № 4. - С. 105-107.
 32. He F. Clinical manifistations and diagnosis of acute pyrethroid poisoning / F. He, S. Wang, L. Lin // Arch. Toxicol. - 1989. - V. 64. - P. 54-58.
 33. Куринный А. И. О тактике генетического конт­роля за применением пестицидов / А. И. Куринный // Цитология и генетика. - 1986. - T 20, № 6. - С. 463-476.
 34. Баглей Е. А. Проблемы канцерогенной безопас­ности при применении пестицидов / Е. А. Баглей // Довкілля та здоров'я. - 1997. - № 2. - C. 23-25.
 35. Blair A. Agricultural exposures and cancer / A. Blair, S. H. Zahm // Environ Health Perspect. - 1995. - V. 103 (suppl 8). - P 205-208.
 36. IARC. Monographs on the evaluation of carci­nogenic risk of chemical to humans. V. 53. Occupational exposures in insecticide application and some pestici­des. - Lyon, France. International agency for research of cancer, 1991. - 612 p.
 37. Динерман А. А. Роль загрязнителей окружаю­щей среды в нарушении эмбрионального развития / А. А. Динерман. - М. : Медицина, 1980. - 192 с.
 38. Стрижов Н. В. Влияние ксенобиотиков на бере­менность / Н. В. Стрижов // Акушерство и гинеколо­гия. - 1996. - № 3. - С. 20-23.
 39. Кундиев Ю. И. Эпидемиологические исследова­ния репродуктивного здоровья женщин, работающих в сельском хозяйстве на пороге второго тысячелетия / Ю. И. Кундиев // Сборник тезисов международной конференции «Здоровье, окружающая и производ­ственная среда, безопасность труда в сельском хозяй­стве на рубеже двух тысячелетий», 8-11 сентября 1998 г. - К., 1998. - С. 2.
 40. Шепельская Н. Р. Идентификация опасности репродуктивной токсичности химических соединений. Методические подходы / Н. Р. Шепельская // Современ­ные проблемы токсикологии. - 2006. - № 3. - С. 18-22.
 41. Guidelines for Reproductive Toxicity Risk Assessment : Federal Register 61(212):56274-56322 / Environmental Protection Agency. - Washington, DC, 1996. - 128 p.
 42. Вашкулат Н. П. Реальная нагрузка пестицидов на организм детей в связи с химизацией сельского хозяйства / Н. П. Вашкулат // Довкілля та здоров'я. - 2002. - № 1. - С. 42-45.
 43. Воронцов М. П. Довкілля в аспекті алергізації дітей регіону: медико-екологічний підхід / М. П. Во­ронцов, Н. О. Галічева, В. А. Огнєв // Довкілля та здоров'я. - 2002. - № 3. - С. 24-27.
 44. Ковальчук М. П. Вплив антропогенних факто­рів навколишнього середовища на частоту форму­вання бронхіальної астми у дітей / М. П. Ковальчук // Современные проблемы токсикологии. - 2000. - № 1. - С. 35-37.
 45. Гончарук Є. Г. Проблема поєднаної дії на здоров'я населення іонізуючого випромінювання і хімічних чинників навколишнього середовища / Є. Г Гончарук, М. М. Коршун, О. П. Яворовський // Довкілля та здоров'я. - 1996. - № 1. - С. 26-30.
 46. Сердюк А. М. Навколишнє середовище і здоров'я населення України / А. М. Сердюк // Довкілля та здоров'я. - 1998. - № 4 (7). - С. 2-6.