You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Аналіз виробничих факторів ризику розвитку професійної сенсоневральної приглухуватості в шахтарів основних підземних професій вугільної промисловості України

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.03.042

Гвоздецький В. А.

Аналіз виробничих факторів ризику розвитку професійної сенсоневральної приглухуватості в шахтарів основних підземних професій вугільної промисловості України

ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Основну частку в формуванні професійної патології в Україні становить вугільна промисловість, де реєст­рується понад 83 % всіх випадків професійних захворювань. Дана галузь є найнебезпечнішою для здоров’я робіт­ників також у плані розвитку професійної сенсоневральної приглухуватості (ПСНП). Професійна приглухуватість посідає перше місце серед професійних захворювань у багатьох розвинених країнах світу, і її реєструють у 10—56 % робітників, зайнятих у промисловості. В Україні в структурі професійної захворюваності СНП посідає 4—5 місце. Мета дослідження — вивчити гігієнічні умови праці та визначити основні чинники виробництва в підземних вугіль­них шахтах, що призводять до розвитку ПСНП.

Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз санітарно-гігієнічних умов праці 87 шахтарів підземних вугільних шахт, а саме: прохідників — 28, забійників — 25, ГРОВ — 34. Прохідники мали стаж роботи в шумі в серед­ньому (17,90 ± 1,00) року, забійники — (23,10 ± 1,00) року, ГРОВ — (22,20 ± 2,00) року.

Результати. У прохідників, забійників та в гірничих робітників очисного вибою (ГРОВ) еквівалентні рівні шуму становлять: (93,60 ± 4,90) дБА, (92,90 ± 5,50) дБА, (86,50 ± 6,04) дБА відповідно, стажеві дози шуму — (108,14 ± 5,54) дБА, (105,50 ± 4,91) дБА, (97,90 ± 2,53) дБА. Достовірної різниці між групами не встановлено. Параметри вібрації в прохідників, забійників та ГРОВ також не мають достовірної різниці й становлять (116,7 ± 9,1) дБ, (117,0 ± 9,5) дБ, (97,2 ± 2,9) дБ відповідно. Але достовірно відрізнялися стажеві дози вібрації в прохідників (129,7 ± 9,1) дБ та забійників (130,7 ± 9,5) дБ від ГРОВ (110,2 ± 2,9) дБ (р < 0,05).

Висновки. Основними етіологічними чинниками розвитку ПСНП у шахтарів основних професій визначено шум у сполученні з вібрацією та вимушеною робочою позою. За оцінкою санітарно-гігієнічних умов праці шахтарів умови праці прохідників відносяться до 3 класу 4 ступеня шкідливості, забійників — до 3 класу 3 ступеня, ГРОВ — 3 класу 2 ступеня, при яких може виникати патологія органа слуху, а також інші форми професійних захворювань.

Ключові слова: професійна сенсоневральна приглухуватість, вугільна промисловість, шум, вібрація, стажеві дози

Література

 1. Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Л. О. Добровольський, Порівняльна характеристика стану Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2009. - № 2 (18). - професійної захворюваності в Україні і в світі / С. 4-11.
 2. Мазур В. Л. Металлургия Украины - период двад­цатилетнего независимого развития / Мазур В. Л. // Металлургическая и горнорудная промышленность.- 2012.- № 1.- С. 4-8.
 3. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагор- на. - Київ : Авіцена, 2006. - С. 209-231.
 4. Передерій Г. С. Досвід проведення гігієнічної експертизи умов праці гірників вугільних шахт / Г. С. Передерій, А. М. Пономаренко, Г. М. Шемякін [та ін.] // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2008. - № 2. - С. 15-25.
 5. Измеров Н. Ф. Российская энциклопедия по медицине труда / Измеров Н. Ф. - Москва : Медицина, 2005. - С. 131-149.
 6. Суворов Г. А. Гигиеническое нормирование про­изводственных шумов и вибраций / Суворов Г. А., Денисов Э. И., Шкаринов Л. Н. - Москва : Медицина, 1984. - 240 с.
 7. May J. J. Occupational hearing loss Amer / May J. J. // J. Industr. Med. - 2000. - V. 37, № 1. - P 112-120. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0274(200001)37:1<112::AID-AJIM9>3.0.CO;2-#
 8. Sataloff R. T. Occupational hearing loss / Sata- loff R. T., Sataloff J. - N.-Y. : Marcel Dekker Inc., 1993. - С. 122-127.
 9. Effects of peak levels and number of impulses to hearing among forge hammering workers / Suvorov C., Antipin V., Kharitonov V. [et al.] // Appl. Occup. and Environm. Hyg. - 2001. - V. 16, № 8. - P. 816-822. https://doi.org/10.1080/10473220119058
 10. Профессиональный риск для здоровья работ­ников: руководство ; под ред. Н. Ф. Измерова и Э. И. Денисова. - Москва : НИИ медицины труда РАМН, 2003.- 448 с.
 11. Інструкція щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих у шкідливих умовах. І 3.3.3-135-2006 / Передерій Г. С., Теплова Т. Є., Шаптала А. А. [та ін.]. - Київ, 2007.- 31 с.