You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Аналіз чинників, шо впливають на професійну пилову захворюваність шахтарів України

DOI xxxxxxxx

Передерій Г.С.1, Пономаренко А.М.2, Харковенко Н.М.1, Шемякін Г.М.1, Денисенко О.П.2

Аналіз чинників, шо впливають на професійну пилову захворюваність шахтарів України

НАІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості, м. Донецьк

Міністерство охорони здоров'я України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Проаналізовано стан професійної пилової захворюваності шахтарів. України у динаміці за період 1997-2006 роки. Встановлено, що базовий рівень патології, що виявляється, визначається ступенем шкідливості умов праці переважно за пиловим фактором, а її динаміка у часі та територіальні відмінності відбивають вплив медичних, соціальних та економічних ризиків. Представлено результати аналізу і кількісної оцінки потужності впливу на процес формування професійних пилових захворювань медико-гігієнічних і соціально-економічних чинників. Обгрунтовано шляхи удосконалення системи медичного забезпечення шахтарів і профілактики у них професійних пилових захворювань.

Ключові слова: професійні пилові захворювання, шахтарі, професійні та непрофесійні ризики, соціально-гігієнічний моніторинг

Література

 1. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. Професійне здоров’я в Україні.- К.: ВД «Авіцена», 2006.-316 с.
 2. Бодаченко Т.П., Бондаренко Г.А., Піадчук Е.А., Николенко В.Ю. Динамика выявления профессиональных и профессионально обусловленных пылевых заболеваний // Вестник гигиены и эпидемиологии.- 1998. № 1(3).-С.52.
 3. Мухін В.В., Передерій Г.С., Басанець А.В., Хар- ковенко Н.М. Соціально-гігієнічний аналіз механізмів формування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи її профілактики // Укр.журн. з пробл. мед. праці.- 2006.- № 2.- С. 63-73.
 4. Кундиев Ю.И. Медицина труда - пятидесятилетний опыт.- К.: ИД «Авиценна», 2002.- 672 с.
 5. Зингер Ф.Х., Кальянов А.В., Гкджиев Г.П. и др. Профессиональная заболеваемость, инвалидность и смертность горнорабочих шахт угольной промышленности / / Информационные материалы для организаторов угольного производства работ, органов и учреждений здравоохранения, профсоюза, парт, и сов. органов).-Донецк, 1990.- 73 с.
 6. Передерій Г.С., Мухін В.В., Пономаренко А.М., Тімошина Д.П. Питання удосконалення державного соціально-гігієнічного моніторингу умов праці та стану здоров’я гірників вугільних шахт // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування професійних захворювань: Збірник статей.- Донецьк: СПД Дмитренко, 2007.-С. 150-156.
 7. Орда О.М., Бережнов С.П., Передерій Г.С., Пономаренко А.М. Удосконалення системи медико-са- нітарного забезпечення працюючих у ризиконебез- печних галузях шляхом впровадження соціально-гігієнічного моніторингу (на прикладі вугільної промисловості) // Охорона здоров’я України.- 2008.- № 2.- С. 52.
 8. Про затвердження порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу // Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. № 182.
 9. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel.- К.: Морион, 2001.-408 с.
 10. Москаленко В., Кундієв Ю., Мухін В., Передерій Г. Професійне здоров’я шахтарів - проблема соціальна і наукова // Вісник НАН України. 2001.- № 1 .- С. 32-39.
 11. Передерій Г.С., Пономаренко А.М., Шемякін Г.М., Міняйло М.І. та ін. Досвід проведення гігієнічної експертизи умов праці гірників вугільних шахт // Укр. журн. з пробл. мед. праці.- 2008.- № 2.- С. 15-25.
 12. Кундиев Ю.И., Краснюк Е.П., Лубянова И.П., Басанец А.В. Проблемы профессиональной патологии в Украине на современном этапе // Журнал практичного лікаря.- № 3.- С. 2-5.
 13. Методические рекомендации по определению санитарно-гигиенических характеристик основных рабочих профессий угольных шахт. Меняйло Н.И., фебняк В.П., Іфядущий Б.А.- Донецк, 1983.-41 с.
 14. Гриценко В.С. Физиолого-гигиеническая оценка труда проходчиков глубоких угольных шахт Донбасса // Автореф. дис. ... канд.биол. наук.- Донецк, 1985.- 27 с.
 15. Меняйло Н.И. Гйгиена труда в очистных забоях угольных шахт Донбасса / Автореф. дис. ... докт. мед. наук.-Донецк, .19.- 56 с.
 16. Суханов В.В., Петулько С.Н. Производственная пыль // Медицина труда в угольной промышленности.-Донецк: Из-воДГМУ, 2000.-С. 15-21.
 17. Руководство по борьбе с пылью в угольных шахтах.- М.: Недра, 1979.-319 с.
 18. Медведев Э.Н., Саранчук В.И., Качан В.Н. Оценка пылеобразующей способности углей в ряду метаморфизма // Уголь Украины.- 1984.- № 9.- С. 32-33.
 19. Угли СССР. Справочник . И.А.Ульянов, А.П.Сол- датенко, В.К.Дмитриев и др..- М.: Недра, 1975.- 308 с.
 20. Черноусов Я.М. Геология угольных месторождений. - К.: Вища школа, 1977.-289 с.
 21. Желдаков М.Е., Иванова Э.И. Справочник по качеству антрацитов Советского Союза.- М.: Недра, 1980.-256 с.
 22. ACGIH. 2000 TLVs and BEIs. Cincinnati, ACGIH, 2000.
 23. Seixas N.S., Hewett R, Robins T.G., Haney R. Variability of particle size-specific fractions of personal coal mine dust exposures // Am. Ind. Hyg. Assoc. J.- 1995.- № 56.- P. 243-250.
 24. Басанец А.В., Мухин В.В., Коуэн Р. Исследование угольной пыли и ее составляющих в персональных пробах на рабочих местах подземных шахтерских профессий // Гйгиена труда.- К., 2003.- Вып. 37.-Т. 2.- С. 238-246.
 25. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. Професійна захворюваність в Україні у динаміці довгострокового спостереження // Укр. журн. з пробл. мед. праці.- 2005.- № 1.-С. 3-11.
 26. Nicholson Р. J. Occupational health in the European Union // Occup. Med.- 2002.-V. 67.- № 4.- P. 483-496.
 27. Пищиков В.А., Лубянова И.П. Профессиональная заболеваемость в Украине (динамика за последние 10 лет, причины формирования) и пути сохранения профессионального здоровья населения // Гй- гиенатруда.-К., 1999.-Вып. ЗО.-С. 13-23.
 28. Мухін В.В., Латишев Є.Є, Передерій Г.С. та ін. Гігієнічна оцінка пилового фактора на прикладі трьох вугільних шахт Донецької області // Гйгиена труда.- К., 2003.- Вып. 34.-Т. 2.- С. 246-253.
 29. Бойко И.В., Кузнецов С.В. Зависимость официальной регистрации профессиональных заболе- * ваний в Санкт-Петербурге от социально-экономической ситуации // Сборник: матер. II Всероссийского съезда врачей-профпатологов.- Ростов-на-До- ну: Полиграфист, 2006 .-С. 118-120.