You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Аналіз канцерогенної небезпеки для працюючих на азбестоцементних виробництвах (аналітичне дослідження з використанням мета-аналізу)

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.01.060

Варивончик A.B.

Аналіз канцерогенної небезпеки для працюючих на азбестоцементних виробництвах (аналітичне дослідження з використанням мета-аналізу)

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Дослідженням установлено, що широке використання азбестоцементних виробів (покрівельного матеріалу та труб) в Україні обумовлено їхньою низькою ціною і наявністю корисних технічних характеристик, що відрізняють їх від аналогічних виробів, зроблених з альтернативних матеріалів. Ризик виникнення злоякісних новоутворень серед працівників азбестоцементних виробництв формується під впливом волокон азбесту і кристалічного кремнію (SiO,), якій міститься у цементі. Основними механізмами нсопластичної трансформації кліток органів-мішеней, під дією шкідливих виробничих факторів, є: Fc2+ — і фагопитзалежний «оксидантний стрес» (викликаний волокнами азбесту довжиною > 10 мкм та кристалами SiO-, — кварц, кристобаліт); пряме ушкодження геному клітин (волокнами азбесту довжиною < 10 мкм), цитокінзалежна проліферація клітин органів-мішеней (викликана кристалами Si02). Проведеним кумулятивним мста-аналізом 14 ретроспективних когортиих досліджень смертності працівників азбестоцементного виробництва за період 1986—2004 років у Великобританії, СІ11Л, Швеції, Данії, Італії, Росії, Польщі, Литві встановлено підвищення відносного ризику смерті від злоякісних новоутворень (RR= 1,94): без урахування виду азбесту — плеври (RR=5,37), легенів (RR= 1,75), товстої і прямої кишки (RR= 1,51), шлунка (RR=1,22), гортані (RR=1,01). Підвищений ризик смертності залежно від експозиції працівників різними видами азбесту: хризотил-азбсст — загальна смертність (RR= 1,23), плеври (RR=2,90), ротоглотки (RR= 1,83), гортані (RR= 1,16), товстої і прямої кишки (RR= 1,16); хризотил/крокідоліт/амозит-асбет — загальна смертність (RR= 1,94), плеври (RR=4,93), легень (RR=2,06), товстої і прямої кишки (RR= 1,83), шлунка (RR= 1,31), гортані (RR=1,11). Зроблено висновки про меншу канцерогенну небезпеку при використанні в азбестоцементному виробництві хризотил-азбесту. Рекомендовано продовжити епідеміологічні дослідження, спрямовані на аналіз ризиків, викликаних комбінованим впливом хризотил-азбссту (різного хімічного складу), кристалічним SiO, (що міститься в цементі) та іншими хімічними факторами (барвниками).

Ключові слова: азбестоцементне виробництво, канцерогенна небезпека, азбест, двоокис кремнію, відносний ризик, смертність від злоякісних новоутворень, мета-аналіз

Література

 1. Асбестоцементные изделия.- На сайте: http:// www.build-info.net/asbestocement.html
 2. Асбестоцементные трубы.- На сайте: http: // www.realestate.net.ua/newsl516.html
 3. Биологическое значение поверхностных свойств фиброгенных пылей/А.В. Яхъяев, Б.Т.Величковский, И.Б.Деева, Л.Г.Коркина//Гйгиена и са-нитария,- 1986.-№6.-С. 37-42.
 4. Видоизменение поверхности асбестовых воло-кон в асбестоцементе под действием продуктов твер-дения цемента/С.М.Нейман, И.Г.Лугинина, А.И.Ве- зенцев, В.В.Турский//Строит. матер,- 2002.- №4,- С. 30-31.
 5. Изменение свойств хризотил-асбеста в асбес-тоцементных изделиях под действием цементного камня и погодных факторов/И.Г.Лугинина, А.И.Ве- зенцев, С.М.Нейман, В.В.Турский//Строит, матер.- 2001.- №9.- С. 16-18.
 6. Исследования хризотил-асбеста, эмитирован-ного с поверхности асбестоцемента, методами ана-литической электронной микроскопии/А.М.Гор-шков, А.И.Везенцев, А.В.Сивцов, С.М.Нейман// Докл. РАН.- 2002,-Т.384, №1.-С. 89-91.
 7. К вопросу о безопасном применении асбестоце- мента/А.Везенцев, С.Нейман, Е.Гудкова, Л.Наумо- ва//Строит. матер.-2004,-№4,-С. 38-39.
 8. Мальцев В., Ефимцева Т., Сухин Д. Кому и что нужно доказывать?//Аптека,- 2002.-№24,- На сайте: http://users.iptelecom.net.ua/-s oracul/dokaz med.htm
 9. Пылев Л.Н., Васильева Л.А., Кулагина Т.Ф. Эк¬спериментальное изучение канцерогенного дей-ствия асбеста//Эксперим. онкол.- 1982,-Т.4, №4.- С. 3-7.
 10. Пылев Л.Н., Смирнов О.В. Онкологическая опасность при производстве и использовании асбес-тоцементных изделий в быту//Гйгиена и санита¬рия,- 2006.- №2,- С. 32-36.
 11. Рудавский А. Обзор украинского рынка мате¬риалов для скатных кровель//Будмайстер.- 2004,- Август.- На сайте: http: / /portal.stroiserver.com.ua/ modules/news/article. php?storvid= 146
 12. Фейгин В.Л. Основы мета-анализа: теория и практика//Страница Российского отделения Кокра- новского Сотрудничества,- На сайте: http://www.co- chrane.ru/mjmp/r7-99-l.htm
 13. Химический канцерогенез/В.С.Турусов, Г.А.Белицкий, Л.Н.Пылев, В.А.Кобляков//Канцеро- генез/По ред. Д.Г.Заридзе.- С. 204-225.
 14. Чаус К.В., Чистов Ю.Д., Лабзина Ю.В. Тех-нология производства строительных материалов, изделий и конструкций.- М.: Стройиздат, 1988.¬448 с.
 15. A meta-analysis of cohort studies on cancer mor-tality among workers exposure to chrysotile fiber alone/L.Li, T.D.Sun, X.Zhang et al.//Zhonghua. Yu. Ring. Yi. Xue. Za. Zhi.- 2004,- V.38. № 1.- P. 39-42
 16. Asbestos/IARC Monographs.- IARC. 1973.-V.2.
 17. Asbestos/IARC Monographs.- IARC, 1987,- Suppl.7.
 18. Asbestos/IARC Monographs.- 1ARC, 1987,- Suppl.6.
 19. Asbestos/IARC Monographs.- IARC, 1977.- V. 14.
 20. Asbestos and lung cancer; is it attributable to asbestosis or to asbestos fiber burden/D.W.Henderson, N.H.deKlerk, S.RHammar et al.//Pathology of lung tumors.-New York: Churchill-Livingstone, 1997.
 21. Asbestos selected cancers.- The National Acade-mies Press, 2006.- http://www.nap.edu/catalog/ 11665.html.
 22. Asbestos, cement, and cancer in the right part of the colon/K.Jakobsson, M.Albin, L.Hagmar//Occup. Environ. Med.- 1994,-V.51, №2,- P. 95-101. https://doi.org/10.1136/oem.51.2.95
 23. Bernard W. The Serpentinite Multisystem Revisited: Chrysotile is Metastable//Int. Geology Rev- 2004.-V.46.- P. 479-506. https://doi.org/10.2747/0020-6814.46.6.479
 24. Browne K., Gee J.B. Asbestos exposure and laryngeal cancer//Ann. Occup. Hyg.- 2000.- №44.- P. 239-250. https://doi.org/10.1016/S0003-4878(99)00116-7
 25. Churg A., Green F.H.Y. Occupational lung dis-ease. Pathology of the lung (2nd ed.).- New York, 1995.
 26. Colorectal cancer in asbestos cement workers in Denmark/E.Raffn, E.Villadsen, E.Lynge//Am. J. Ind. Med.- 1996,-V.30, №3.-P. 267-272. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0274(199609)30:3<267::AID-AJIM3>3.0.CO;2-W
 27. Epidemiology of chronic, precancerous and oncologic diseases in workers of asbestos and cement industry/E.B.Gurvich, E.V.Gladkova, O.V.Gutnikova, A.V.Kostiukovskaia//Med. Tr. Prom. Ekol.- 1993.- №5-6.-'R 4-6.
 28. Follow up study of workers manufacturing chrysotile asbestos cement products/M.J.Gardner, P.D.Winter, B.Pannett, C.A.Powell//Br. J. Ind. Med.- 1986-V.43, №1 l.-P. 726-732. https://doi.org/10.1136/oem.43.11.726
 29. Hodgson J.T., Damton A. The quantitative risks of mesothelioma and lung cancer in relation to asbestos ex- posure//Ann. Occup. Hyg.-2000,-№44.-P. 565-601. https://doi.org/10.1016/S0003-4878(00)00045-4
 30. Incidence of cancer and mortality among employ¬ees in the asbestos cement industry in Denmark/ E.Raffn, E.Lynge. K.Juel, B.Korsgaard//Br. J. Ind. Med.- 1989,-V.46, №2.-P. 90-96. https://doi.org/10.1136/oem.46.2.90
 31. Lau J., Ioannidis J.P.A., Schmid Ch.H. Quanti-tative synthesis in systematic reviews//Ann. Intern. Med.- 1997,-№127,-P. 820-826. https://doi.org/10.7326/0003-4819-127-9-199711010-00008
 32. Liddell D. Asbestos and cancer (letter)//Ann. Occup. Hyg.- 2001.- №45.- P. 327-338. https://doi.org/10.1016/S0003-4878(01)00030-8
 33. Liddell F.D.K. The interaction of asbestos and smoking in lung cancer//Ann. Occup. Hyg.- 2001.- №45.-P. 341-356. https://doi.org/10.1016/S0003-4878(00)00060-0
 34. Lung cancer in asbestos cement workers in Denmark/E.Raffn. E.Villadsen. G.Engholm, E.Lynge// Occup. Environ. Med.- 1996.-V.53, №6.-P. 399-402. https://doi.org/10.1136/oem.53.6.399
 35. Meldrum M. Review of fibre toxicology.- Sudbury:
 36. Mortality and cancer morbidity in cohorts of asbestos cement workers and referents/M.Albin, K.Jakobsson, R.Attewell et al.//Br. J. Ind. Med.- 1990.- V.47, №9.-P. 602-610. https://doi.org/10.1136/oem.47.9.602
 37. Mortality from respiratory and digestive cancers among asbestos cement workers in ltaly/M.Botta, C.Magnani, B.Tbrracini et al.//Cancer Detection and Prevention.- 1991,-V.15, №6.-P. 445-447.
 38. Mortality in a cohort of asbestos cement workers in Bari/V.Coviello, M.Carbonara. L.Bisceglia, C.Di Pierri//Epidemiol. Prev.-2002.-V.6, №2.-P. 65-70.
 39. Mortality of workers employed in two asbestos cement manufacturing plants/J.M.Hughes, H.Weill, Y.Y.Hammad//Br. J. Ind. Med.- 1987,- V.44, №3,- P. 161-174. https://doi.org/10.1136/oem.44.3.161
 40. Mortality study of asbestos cement workers/ C.Giaroli, S.Belli, C.Bruno, S.Candela//lnt. Arch. Occup. Envir. Health.- 1994.- V.66, №1.-P. 7-11.
 41. Occupational Cancer: A guide to prevention, assessment and investigation/AFOM Working Party on Occupational Cancer.- The Australasian Faculty of Occupational Medicine, 2003.- P. 35-39.
 42. Parnes S.M. Asbestos and cancer of the larynx: Is there a relationship?//Laryngoscope.- 1990.- V. 100, №3.-P. 254-261. https://doi.org/10.1288/00005537-199003000-00009
 43. Prodan L., Bachofen G. Цемент и бетон//Эн- циклопедия по охране и безопасности труда: 4-е изд.- МОТ, 2000.-на сайте: http://base.safework.ru
 44. Silica/IARC Monographs.- IARC. 1987.- Suppl.7.- P. 341.
 45. Silica/IARC Monographs.- IARC, 1997,- V.68.- P. 41.
 46. Smailyte G.. Kurtinaitis J., Andersen A. Cancer mortality and morbidity among Lithuanian asbestos- cement producing workers//Scand. J. Work Environ. Health.- 2004,- V.30. №1.-P. 64-70. https://doi.org/10.5271/sjweh.766
 47. Smailyte G., Kurtinaitis J., Andersen A. Mortality and cancer incidence among Lithuanian cement pro¬ducing workers//Occup. Environ. Med.- 2004.- V.61. №6.- P. 529-34. https://doi.org/10.1136/oem.2003.009936
 48. Szeszenia-Dabrowska N.. Wilczynska U., Szym- czak W. Cancer risk in asbestos-cement industry work-ers in Poland//Med. Pr.- 1997,-V.48. №5.- P. 473-483.
 49. Total and cause-specific mortality in cohorts of asbestos-cement workers and referents between 1907 and 1985/M.Albin, R.Attewell. K.Jakobsson et al.// Arh. Hig. Rada. Toksikol.- 1988,-V.39, №4,- P. 461^167.
 50. Trends in occupational groups and industries associated with Australian mesothelioma cases 1979-1995/A.J.Rogers. P.Yeung, A.Johnson et al.// Ann. Occup. Hyg.- 1997,-№41 (Suppl.).-P. 123-128.
 51. Weiss W. Asbestosis: a marker for the increased risk of lung cancer among workers exposed to asbes- tos//Chest.- 1999.- №115.- P. 536-549. https://doi.org/10.1378/chest.115.2.536