You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Актуальні проблеми гігієни праці на сільськогосподарських підприємствах

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxxp

Стеренбоген М. Ю.1, Цапко В. Г.2, Чудновець А. Я.2

Актуальні проблеми гігієни праці на сільськогосподарських підприємствах

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л.Шупика, м. Київ

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), ENG

Мета дослідження — ознайомитись з дослідженнями біологічного фактора, що проводилися в галузях аграрної про­мисловості в Україні: тваринницькі підприємства (ферми) для корів та свиней, підприємства з виробництва кормів для тваринництва, виробництво біопалива з ріпака та пелетів з сільськогосподарських відходів (деревини та соло­ми). У всіх підприємствах були визначені: концентрація пилу та мікроорганізмів у повітрі та видовий склад мікро­флори. Концентрація пилу у тваринницьких господарствах коливалася в межах 6—218 мг/м3, тоді як у приміщеннях для тварин вона коливалась від 30—260 мг/м3. Концентрація пилу на об’єктах виробництва біопалива з ріпака була в межах 3,6—28,0 мг/м3, сільськогосподарські відходи (деревина та солома) 4,8—16,0 мг/м3. Визначені величини у більшості випадків перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДК), яка становила 4 мг/м3. Концентрація мікроорганізмів на тваринницьких фермах коливалася від 5,8 • 104—1,9 • 107 КУО/м3, тоді як у кормах від 4,8 • 104— 1,9 • 107 КУО/м3 до 4,8 • 104—1,6 • 106 КУО/м3, для тварин вона коливалась від 2,8 • 104 — 2,9 • 109 КУО/м3. Концентрації мікроорганізмів на об’єктах, що виробляють біопаливо з ріпака, перебували в діапазоні 1,6 • 103— 5,8 • 106 КУО/м3. При виробництві пелетів з відходів деревини та соломи — 1,7 • 104—1,8 • 105 КУО/м3. Результати мікробіологічних досліджень, що виконуються в різних сільськогосподарських умовах, чітко вказують на те, що біологічні чинники повітря в цих умовах відіграють основну роль як професійні фактори ризику, які можуть нада­вати шкідливий вплив на здоров’я працівників. Формування шкідливого біологічного фактора залежить від специ­фіки підприємства, виду технологічних операцій, ступеня механізації, властивостей оброблюваних матеріалів, температури та вологості, а також концентрації пилу в повітрі.

Ключові слова: біологічний фактор, сільське господарство, пил, мікроорганізми, бактерії, гриби

Література

 1. Билай В.И., Пидопличко Н.М. 1970. Токсин-продуцирующие микроскопические грибы. Киев: Наукова думка, 206 с.
 2. Biro, D., Juracek, M., Kacaniova, M. et al. 2009, Occurrence of microscopic fungi and mycotoxins in conserved high moisture corn from Slovakia, Ann Agric Environ Med., v.16, pp. 227–232.
 3. Чудновець, А.Я. 2009 р., "Гігієнічні характеристики мікроскопічних грибів у професійному середовищі кормів для тварин", Ukr J Occup Health., Вип. 4 (20), с. 58–65.
 4. Dutkiewicz, J., Pomorski, Z. J. H., KrysińskaTraczyk, E. i in. 1991, „Badania poziomu zanieczyszczenia powietrza w oborach krów biologicznymi czynnikami niebezpiecznymi”, Annales UMCS (sekcja DD), w. 46, s. 113–127.
 5. Dutkiewicz, J., Tucker, J., Burrell, R. et al.1992, "Ultrastructure of the endotoxin produced by Gramnegative bacteria associated with organic dusts", System Appl. Microbiol, v. 15, pp. 474–485.
 6. Dutkiewicz, J., Pomorski, Z. J. H., Sitkowska, J. et al.1994, "Airborne microorganisms and endotoxin in animal houses", Grana, v. 33, pp. 85–90.
 7. Dutkiewicz, J., Krysińska-Traczyk, E., Skńrska, C. et al. 2001, "Exposure to airborne microorganisms and endotoxin in herb processing plants", Ann Agric Environ Med, no.8, pp. 201–211.
 8. Golec, M., Skńrska, C., Mackiewicz, B. et al. 2005, "Respiratory effects of exposure to dust from herbs", Ann Agric Environ Med, no.12, pp. 5–10.
 9. Górny, R. L. 2004, "Filamentous microorganisms and their fragments in indoor air – a review", Ann Agric Environ Med, no.11, pp. 185–197.
 10. Lacey, J., Dutkiewicz, J. 1994, "Bioaerosols and occupational lung disease", J. Aerosol Sci, v. 25, pp. 1371–1404.
 11. Ławniczek-Wałczyk, A., Górny, R. L. 2010, "Endotoxins and b-glucans as markers of microbiological contamination – characteristics, detection, and environmental exposure", Ann Agric Environ Med, v. 17, pp. 193–208.
 12. Mackiewicz, B. 1998, "Study on exposure of pig farmers to bioaerosols, immunologic reactivity and health effects", Ann Agric Environ Med, no. 5, pp.169– 175.
 13. Madsen, A. M., Martensson, L., Schneider, T., Larsson, L. 2004, "Microbial dustiness and particle release of different biofuels", Ann. Occup. Hyg., v. 48, no. 4, pp. 327–338.
 14. Madsen, A. M.2006, "Exposure to airborne microbial components in autumn and spring during work at Danish biofuel plants", Annals of Occupational Hygiene, v. 50, no. 8, pp. 821–831.
 15. 15. Пидопличко, Н. М., 1972. Пенициллия (Ключ к определению видов), Киев: Наукова думка, 197.
 16. Rylander, R. 2010, "Organic dust induced pulmonary disease – the role of mould derived b-glucan", Ann Agric Environ Med, v. 17, pp. 9–13.
 17. ГОСТ 12.1.005-88. 1988 г. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования: Издательский Дом Стандартов, Москва.
 18. ГОСТ 12.1.005-88. 1988, Санитарно-гигиенические нормы для бактериальных аэрозолей в квартирах животноводства и птицеводства: Изд-во стандартов, Москва.
 19. 19. Цапко В.Г., Стеренбоген М.Ю. 1999, "Роль биологического фактора в формировании условий труда в условиях сельскохозяйственного производства", Мед Труда Пром Экол, № 3, с. 4, с. 15–19.
 20. 20. Цапко, В. Г., Чудновец, А. Я., Стеренбоген, М. Ю. 2004, "Гигиенические характеристики биологических факторов при производстве кормов для животных", Мед Труда Пром Экол, № 3, с. 4, с. 26–30.
 21. 21. Tsapko, V. G., Sterenbogen, M. Yu., Chudnovets, A. Ya. 2004, Ryzyko zawodowe wśród pracowników rolnych. W: Solecki L (red.): Problemy Ludzi Starszych i Niepeі niepełnosprawnychnych w Rolnictwie, Instytut Medycyny Rolniczej, Lublin, s. 142–147.
 22. Цапко, В. Г., Стеренбоген, М. Ю., Чудновець, А. Я. 2005 р., "Біологічні агенти як фактор професійного ризику", Ukr J. Occup Health, вип. 3–4, с. 84–90.
 23. Цапко, В. Г., Чудновець, А. Я., Стеренбоген, М. Ю. 2006 р. "Важливість біоаерозолів у гігієнічних оцінках умов праці в сільському господарстві", Укр Дж. Окупація здоров'я, вип. 4 (8), с. 65–71.
 24. Цапко, В. Г., Стеренбоген, М. Ю., Чудновець, А. Я., Папач, В. В. 2009, "Гігієнічні аспекти виробництва біопалива з сільськогосподарських рослинних матеріалів", Укр. Дж. Окупація здоров'я, вип. 1 (17), с. 88–91.
 25. Стеренбоген, М. Ю., Чудновець, А. Я. 2017, «Гігієнічні особливості умов праці при виробництві біопалива з відходів сільськогосподарських матеріалів», Укр. Дж. Окупація здоров'я, вип. 2 (51), с. 3–11.