You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Клінічний випадок професійного синдрому Коліне-Каплана

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.03.055

Єрмакова О. В., Басанець А. В.

Клінічний випадок професійного синдрому Коліне-Каплана

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Синдром Коліне-Каплана є досить рідким професійним захворюванням. У сучасній структурі професійних захворювань як в Україні, так і за кордоном він реєструється в поодиноких випадках. При такій формі патології пневмоконіоз поєднується з артритом, який за клінічними та рентгенологічними ознаками не відрізняється від ревматоїдного.

Мета дослідження — проаналізувати клінічний випадок професійного синдрому Коліне-Каплана, діагностованого в клініці професійних захворювань ДУ «Інститут медицини праці НАМН України».

Матеріали та методи дослідження. Історія хвороби пацієнтки Р., результати клінічних, рентгенологічних, лабора­торних та функціональних досліджень.

Результати. Рівень небезпеки формування професійної патології на виробництвах, де силіковмісний пил переви­щує гранично допустимі концентрації, протягом багатьох років продовжує залишатись високим. Навіть дуже ефек­тивні комплекси інженерних засобів боротьби з пилом не забезпечують зниження його вмісту в повітрі робочого середовища до припустимих рівнів у ряді виробництв, що призводить до розвитку професійної патології бронхоле- геневої системи, у тому числі пневмоконіозу та синдрому Коліне-Каплана. Обстежена хвора Р. 56 р., стаж роботи близько 30 років в умовах впливу пилу з вмістом SiO2 10—70 % у концентраціях, вищих за гранично допустимі. Визначений діагноз: пневмоконіоз (синдром Коліне-Каплана (q/q, 2/2), ревматоїдний артрит: деформуючий артроз міжфалангових, п’ястно-фалангових, міжзап’ясткових і лівого променево-зап’ясткового суглоба І ст., пра­вого променево-зап’ясткового суглоба ІІ ст.), ЛН І ст. за рестриктивним типом. Діагноз підтверджений даними фізикального обстеження, результатами клініко-лабораторних, функціональних та візуалізаційних досліджень, консультативних висновків та даних санітарно-гігієнічної характеристики умов праці пацієнтки.

Висновки. Найважливішим завданням медицини праці є профілактика професійних та професійно обумовлених захворювань. Профілактичні огляди відіграють важливу роль для виявлення професійних захворювань на ранніх стадіях, усунення чи зменшення інтенсивності впливу шкідливих факторів. Своєчасне призначення ефективної терапії попереджує прогресування захворювання, розвиток ускладнень, дозволяє зберегти працездатність і високу якість життя працюючих

Ключові слова: пневмоконіоз, синдром Коліне-Каплана, пил, профілактика

Література

  1. Pheumatoid pneumoconiosis (Caplan's syndrome) with a classical presentation / I. M. De Capitani, M. Schweller, C. M. Silva [et al.] // J. Bras Pneumol. - 2009. - № 35 (9).-P. 942-946.
  2. Caplan's syndrome: rarely presenting as «pumorenal» syndrome / A. Novak, K. Gôhner, C. D. Cohen [et al.] // Praxis (Bern 1994). - 2014. - № 103 (5). - P 279-284.
  3. Pheumatoidpneumoconiosis (Caplan'ssyndrome) / J. Schreiber, D. Koschel, J. Kekow [et al.] // Eur J. Intern Med. - 2010. - № 21 (3). - P 168-172.
  4. What to do ofthese lung nodules? / D. Rozenberg, S. Sha- pera [et al.] // Can Respir J. - 2014. - № 21 (3). - P 52-54.
  5. Przypadek zespolu Caplana / T M. Zielonka, D. Barela, M. Zurjvska [et al.] // Pol Arch Med Wewn. - 2005. - № 114 (2). - P 779-784.
  6. Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakonO.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07/page.
  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1662 «Про затвердження переліку професійних захворювань» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakonO.rada.gov.ua/laws/show/1662-2000-n.